Een BV heeft vier soorten aandelen: A, B, C en gewone. De gewone aandelen hebben in het totaal 28,47% stemrecht. Managers hebben ieder via een eigen management-bv een derde van de gewone aandelen, dus ieder 9,49%. Zijn de managers verzekerd voor de werknemersverzekeringen en dus premies WW, WAO, WIA en ZW verschuldigd? Zelf vinden ze van niet. De Belastingdienst oordeelt anders.

De rechter toetst of de managers hun werkzaamheden voor het bedrijf hebben verricht als werknemer.

Persoonlijk arbeid verrichten
Er is in de managementovereenkomsten een verplichting afgesproken om persoonlijk arbeid te verrichten. De managers konden zich niet zomaar laten vervangen.

Tegenprestatie voor de arbeid
Overeengekomen is ook dat het bedrijf een jaarlijkse vergoeding verschuldigd is voor de werkzaamheden. Die verplichting loopt door in geval van ziekte of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Gezagsverhouding
Uit de juridische structuur volgt dat de managers voor hun werkzaamheden onder het gezag staan van de vergadering van aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering is statutair bevoegd tot het geven van instructies, de bepaling van de beloning, en tot de benoeming, de schorsing en het ontslag van de managers. De managers hebben naast hun minderheidsbelangen in de structuur feitelijk een ondergeschikte positie ten opzichte van de aandeelhouders A, B en C.

Van zelfstandig ondernemerschap van de managers of een samenwerkingsverband vergelijkbaar met een maatschap is geen sprake. Ze genieten geen inkomsten uit andere bronnen en zijn verplicht om vijf dagen per week voor het bedrijf te werken. Dat ze wel zelf bepalen of zij voor het bedrijf willen werken maakt dit niet anders, omdat ook werknemers zelf kunnen bepalen of (en tegen welke voorwaarden) zij een dienstverband willen aangaan of niet.

Uitzondering?
De uitzondering van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is niet van toepassing, omdat gelet op de hoeveelheid aandelen van 9,49% van ieder van de drie management-BV’s geen sprake is van bestuurders die in de vergadering van aandeelhouders een gelijk of een nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen. De rechtbank ziet in de omstandigheid dat de bestuurders een hoge beloning ontvangen voor hun werkzaamheden ook geen wettelijke grondslag voor een vrijstelling van de verzekeringsplicht.

Conclusie rechter
De rechtbank is van oordeel dat de arbeidsverhouding tussen het bedrijf en de managers een dienstbetrekking vormt, zodat zij als werknemers verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Tip: Veel managers die via een management-BV opereren vinden de premies werknemersverzekeringen te hoog in relatie tot de kans dat zij persoonlijk een uitkering uit deze verzekeringen krijgen. Daarom willen ze geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen. Soms kan dat door de juridische structuur worden voorkomen. Dat luistert nauw, zoals uit deze uitspraak blijkt. We adviseren u hier graag over.